ทีมผสม รอบคัดเลือก
รอบที่ 2
โต๊ะ 5
Home Team
Visiting Team
นราธิวาส
สระแก้ว
Open
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
อนวัชร เกาะแก้ว
N
W     E
S
เมวริน จำรัสแนว
กษิรา หวังคุณากร
Closed
ศิริมงคล สังกรม
พลกฤต จินดากูล
N
W     E
S
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
สุวิดา แสนสุดตา
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
9
W 3NT +2
660
E 5D =
600 2
10
S 2H =
110
S 2H +1
140 1
11
N 4S =
420
N 4S =
420
12
W 2H =
110
N 3C +1
130 6
13
S 4Hx -3
800
E 3NT -2
200 14
14
E 3C -2
100
W 3NT =
400 11
15
N 4H +1
650
N 4H =
620 1
16
N 4H =
420
N 4H =
420
Adjust
IMPs 12 23