กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3
Home
Visit
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
Open Room
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
ปุญญากัญจน์ ปุญญเสวี บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
Closed Room
ธัชพล เนียงไธสง
ภฤศ ศรีกาญจนา รมณ เช็ง
วรรณวิษา ตันตราชัย
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
17 E 3NT -1 50 W 2NT = 120 5
18 E 3S = 140 E 2S +2 170 1
19 W 3NT +2 660 W 5C = 600 2
20 N 1NT +1 120 N 2S = 110
21 E 3S -3 150 N 3C = 110 1
22 N 4Dx = 510 S 3NT -3 150 12
23 E 6H = 1430 E 2H +2 170 15
24 E 5D -2 100 E 3D +1 130 6
IMPs 25 17