ทีมผสม รอบคัดเลือก
รอบที่ 3
โต๊ะ 3
Home Team
Visiting Team
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
Open
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
ปุญญากัญจน์ ปุญญเสวี
N
W     E
S
บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
Closed
ธัชพล เนียงไธสง
ภฤศ ศรีกาญจนา
N
W     E
S
รมณ เช็ง
วรรณวิษา ตันตราชัย
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
17
E 3NT -1
50
W 2NT =
120 5
18
E 3S =
140
E 2S +2
170 1
19
W 3NT +2
660
W 5C =
600 2
20
N 1NT +1
120
N 2S =
110
21
E 3S -3
150
N 3C =
110 1
22
N 4Dx =
510
S 3NT -3
150 12
23
E 6H =
1430
E 2H +2
170 15
24
E 5D -2
100
E 3D +1
130 6
Adjust
IMPs 25 17