ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
17 พฤษภาคม 2023 13:00-16:00

อบรมเจ้าหน้าที่

18 พฤษภาคม 2023 13:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีม

19 พฤษภาคม 2023 8:30-10:30

ทีมผสม รอบที่ 1

10:45-12:45

ทีมผสม รอบที่ 2

13:45-15:45

ทีมผสม รอบที่ 3

20 พฤษภาคม 2023 8:30-12:00

คู่ผสม

13:00-16:30

คู่หญิง

21 กุมภาพันธ์ 2023 8:30-10:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

10:45-12:45

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

13:45-15:45

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

8:30-10:30

ทีมหญิง รอบที่ 1

10:45-12:45

ทีมหญิง รอบที่ 2

13:45-15:45

ทีมหญิง รอบที่ 3