ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
24 พฤษภาคม 2023 13:00-16:00

อบรมเจ้าหน้าที่

25 พฤษภาคม 2023 13:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีม

26 พฤษภาคม 2023 8:30-9:45

ทีมผสม รอบที่ 1

10:00-11:15

ทีมผสม รอบที่ 2

11:30-12:45

ทีมผสม รอบที่ 3

13:45-15:00

ทีมผสม รอบที่ 4

15:15-16:30

ทีมผสม รอบที่ 5

27 พฤษภาคม 2023 8:30-12:00

คู่ผสม

13:00-16:30

คู่ทั่วไป

13:00-16:30

คู่หญิง

28 พฤษภาคม 2023 8:30-9:45

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

10:00-11:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

11:30-12:45

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

13:45-15:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 4

15:15-16:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 5

8:30-10:30

ทีมหญิง รอบที่ 1

10:45-12:45

ทีมหญิง รอบที่ 2

13:45-15:45

ทีมหญิง รอบที่ 3