ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
15 มิถุนายน 2023 13:00-16:00

อบรมเจ้าหน้าที่

16 มิถุนายน 2023 13:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีม

17 มิถุนายน 2023 8:30-9:45

ทีมผสม รอบที่ 1

10:00-11:15

ทีมผสม รอบที่ 2

11:30-12:45

ทีมผสม รอบที่ 3

13:45-15:00

ทีมผสม รอบที่ 4

15:15-16:30

ทีมผสม รอบที่ 5

18 มิถุนายน 2023 8:30-12:30

คู่ผสม

13:30-17:30

คู่ทั่วไป

13:30-17:30

คู่หญิง

19 มิถุนายน 2023 8:30-9:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

13:00-14:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 4

14:15-15:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 5

15:30-16:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 6

16:45-17:45

ทีมทั่วไป รอบที่ 7

8:30-9:45

ทีมหญิง รอบที่ 1

10:00-11:15

ทีมหญิง รอบที่ 2

11:30-12:45

ทีมหญิง รอบที่ 3

13:45-15:00

ทีมหญิง รอบที่ 4

15:15-16:30

ทีมหญิง รอบที่ 5