ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
13 สิงหาคม 2023 13:00-15:00

อบรมเจ้าหน้าที่

14 สิงหาคม 2023 13:00-15:00

ประชุมผู้จัดการทีม

15 สิงหาคม 2023 8:30-12:00

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย A

8:30-12:00

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย B

13:30-17:30

คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

16 สิงหาคม 2023 8:30-10:15

ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 1

10:30-12:15

ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 2

13:15-15:00

ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3

15:30-17:30

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

17 สิงหาคม 2023 8:30-10:30

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

11:00-13:00

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

14:00-16:00

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

16:30-18:30

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

18 สิงหาคม 2023 8:30-10:30

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

11:00-12:45

ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 1

13:45-15:30

ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 2

15:45-17:30

ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 3

11:00-12:45

ทีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 1

13:45-15:30

ทีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 2

15:45-17:30

ทีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 3

19 สิงหาคม 2023 8:30-10:30

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

10:45-12:45

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

8:30-10:30

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

10:45-12:45

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

13:45-15:45

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

16:00-18:00

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

13:45-15:45

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

16:00-18:00

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

20 สิงหาคม 2023 8:30-10:30

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

10:45-12:45

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

8:30-10:30

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

10:45-12:45

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

14:00-17:30

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย A

14:00-17:30

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย B

14:00-17:30

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย A

14:00-17:30

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย B

21 สิงหาคม 2023 9:00-14:00

คู่ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ

9:00-14:00

คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ