วันที่ เวลา Line-Up Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
13 สิงหาคม 2023 13:00-15:00

อบรมเจ้าหน้าที่

14 สิงหาคม 2023 13:00-15:00

ประชุมผู้จัดการทีม

15 สิงหาคม 2023 8:30-12:00

ที่นั่งรอบแรก

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย A

Hand Record

8:30-12:00

ที่นั่งรอบแรก

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย B

Hand Record

13:30-17:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

Hand Record

16 สิงหาคม 2023 8:30-10:15 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 1

Hand Record

10:30-12:15 LINE-UP

ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 2

Hand Record

13:15-15:00 LINE-UP

ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3

Hand Record

15:30-17:30 LINE-UP

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

17 สิงหาคม 2023 8:30-10:30 LINE-UP

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

11:00-13:00 LINE-UP

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

14:00-16:00 LINE-UP

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

16:30-18:30 LINE-UP

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

18 สิงหาคม 2023 8:30-10:30 LINE-UP

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

11:00-12:45 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 1

Hand Record

13:45-15:30 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 2

Hand Record

15:45-17:30 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 3

Hand Record

11:00-12:45 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 1

Hand Record

13:45-15:30 LINE-UP

ทีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 2

Hand Record

15:45-17:30 LINE-UP

ทีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 3

Hand Record

19 สิงหาคม 2023 8:30-10:30 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

10:45-12:45 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

8:30-10:30 LINE-UP

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

10:45-12:45 LINE-UP

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

13:45-15:45 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

16:00-18:00 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

13:45-15:45 LINE-UP

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

16:00-18:00 LINE-UP

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

20 สิงหาคม 2023 8:30-10:30 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

10:45-12:45 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

8:30-10:30 LINE-UP

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

10:45-12:45 LINE-UP

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

14:00-17:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย A

Hand Record

14:00-17:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย B

Hand Record

14:00-17:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย A

Hand Record

14:00-17:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย B

Hand Record

21 สิงหาคม 2023 9:00-14:00

ที่นั่งรอบแรก

คู่ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ

Hand Record

9:00-14:00

ที่นั่งรอบแรก

คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ

Hand Record