ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
22 พฤศจิกายน 2023 13:00-16:00

อบรมเจ้าหน้าที่

23 พฤศจิกายน 2023 13:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีม

24 พฤศจิกายน 2023 8:30-10:15

ทีมผสม รอบที่ 1

10:30-12:15

ทีมผสม รอบที่ 2

13:15-15:00

ทีมผสม รอบที่ 3

25 พฤศจิกายน 2023 8:30-11:30

คู่ผสม

12:30-16:00

คู่ทั่วไป

12:30-16:00

คู่หญิง

26 พฤศจิกายน 2023 8:30-10:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

10:30-12:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

13:15-15:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

8:30-9:30

ทีมหญิง รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมหญิง รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมหญิง รอบที่ 3

13:00-14:00

ทีมหญิง รอบที่ 4

14:15-15:15

ทีมหญิง รอบที่ 5