ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
1 ตุลาคม 2021 13:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีมประเภทคู่

2 ตุลาคม 2021 8:00-13:00

การแข่งขันประเภทคู่เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และ 26 ปี รอบคัดเลือก

14:00-18:00

การแข่งขันประเภทคู่เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และ 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ

3 ตุลาคม 2021 8:00-13:00

การแข่งขันประเภทคู่ประชาชนทั่วไป รอบคัดเลือก

14:00-18:00

การแข่งขันประเภทคู่ประชาชนทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ

8 ตุลาคม 2021 13:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีมประเภททีม

9 ตุลาคม 2021 8:00-16:15

การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

8:00-16:15

การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี

10 ตุลาคม 2021 8:00-17:45

การแข่งขันประเภททีมประชาชนทั่วไป

16 ตุลาคม 2021 9:30-12:15

การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รอบรองชนะเลิศ

9:30-12:15

การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรองชนะเลิศ

13:30-16:15

การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ

13:30-16:15

การแข่งขันประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ

17 ตุลาคม 2021 9:30-12:15

การแข่งขันประเภททีมประชาชนทั่วไป รอบรอบชนะเลิศ

13:30-16:15

การแข่งขันประเภททีมประชาชนทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ