ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

สมัครแข่งขัน
คู่เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี 10
คู่เยาวชน อายุไม่เกิน 26 ปี 3
คู่ประชาชนทั่วไป 17
ทีมเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี 5
ทีมเยาวชน อายุไม่เกิน 26 ปี 5
ทีมประชาชนทั่วไป 9