ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
13 ธันวาคม 2023 13:00-15:00

อบรมเจ้าหน้าที่

14 ธันวาคม 2023 13:00-15:00

ประชุมผู้จัดการทีม

15 ธันวาคม 2023 8:30-9:30

ทีมผสม รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมผสม รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมผสม รอบที่ 3

13:00-14:00

ทีมผสม รอบที่ 4

14:15-15:15

ทีมผสม รอบที่ 5

15:30-16:30

ทีมผสม รอบที่ 6

16:45-17:45

ทีมผสม รอบที่ 7

16 ธันวาคม 2023 8:30-12:00

คู่ผสม

13:00-16:30

คู่ทั่วไป

13:00-16:30

คู่หญิง

17 ธันวาคม 2023 8:00-9:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

9:15-10:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

10:30-11:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

12:30-13:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 4

13:45-14:45

ทีมทั่วไป รอบที่ 5

15:00-16:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 6

16:15-17:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 7

9:15-10:15

ทีมหญิง รอบที่ 1

10:30-11:30

ทีมหญิง รอบที่ 2

12:30-13:30

ทีมหญิง รอบที่ 3

13:45-14:45

ทีมหญิง รอบที่ 4

15:00-16:00

ทีมหญิง รอบที่ 5