ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
24 มีนาคม 2024 13:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีม

25 มีนาคม 2024 8:00-11:30

คู่ผสม รอบคัดเลือก

12:30-16:30

คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

26 มีนาคม 2024 8:30-9:30

ทีมผสม รอบคัดเลือก 1

9:45-10:45

ทีมผสม รอบคัดเลือก 2

11:00-12:00

ทีมผสม รอบคัดเลือก 3

13:30-14:30

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

14:45-15:45

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

27 มีนาคม 2024 8:30-9:45

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 1

10:00-11:15

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 1

14:45-16:15

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 2

28 มีนาคม 2024 8:30-9:30

ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก 1

9:45-10:45

ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก 2

11:00-12:00

ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก 3

13:30-14:30

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

14:45-15:45

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

8:30-9:30

ทีมหญิง รอบคัดเลือก 1

9:45-10:45

ทีมหญิง รอบคัดเลือก 2

11:00-12:00

ทีมหญิง รอบคัดเลือก 3

13:30-14:30

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

14:45-15:45

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

29 มีนาคม 2024 8:30-9:45

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 1

10:00-11:15

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 1

14:45-16:15

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 2

8:30-9:45

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 1

10:00-11:15

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1

14:45-16:15

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 2

30 มีนาคม 2024 8:00-11:30

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก

12:30-16:30

คู่ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ

8:00-11:30

คู่หญิง รอบคัดเลือก

12:30-16:30

คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ