ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
14 มกราคม 2022 8:00-9:15

การแข่งขันประเภททีมผสม รอบที่ 1

9:30-10:45

การแข่งขันประเภททีมผสม รอบที่ 2

11:00-12:15

การแข่งขันประเภททีมผสม รอบที่ 3

13:15-14:30

การแข่งขันประเภททีมผสม รอบที่ 4

14:45-16:00

การแข่งขันประเภททีมผสม รอบที่ 5

15 มกราคม 2022 8:00-12:00

การแข่งขันประเภทคู่ผสม

13:00-16:30

การแข่งขันประเภทคู่ทั่วไป

13:00-16:30

การแข่งขันประเภทคู่หญิง

16 มกราคม 2022 8:00-9:15

การแข่งขันประเภททีมทั่วไป รอบที่ 1

9:30-10:45

การแข่งขันประเภททีมทั่วไป รอบที่ 2

11:00-12:15

การแข่งขันประเภททีมทั่วไป รอบที่ 3

13:15-14:30

การแข่งขันประเภททีมทั่วไป รอบที่ 4

14:45-16:00

การแข่งขันประเภททีมทั่วไป รอบที่ 5

8:00-9:00

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 1

9:15-10:15

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 2

10:30-11:30

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 3

12:30-13:30

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 4

13:45-14:45

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 5

15:00-16:00

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 6