วันที่ เวลา Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
14 มกราคม 2022 8:00-9:15

ที่นั่งรอบแรก

การแข่งขันประเภททีมผสม รอบที่ 1

Hand Record

9:30-10:45

การแข่งขันประเภททีมผสม รอบที่ 2

Hand Record

11:00-12:15

การแข่งขันประเภททีมผสม รอบที่ 3

Hand Record

13:15-14:30

การแข่งขันประเภททีมผสม รอบที่ 4

Hand Record

14:45-16:00

การแข่งขันประเภททีมผสม รอบที่ 5

Hand Record

15 มกราคม 2022 8:00-12:00

ที่นั่งรอบแรก

การแข่งขันประเภทคู่ผสม

Hand Record

13:00-16:30

ที่นั่งรอบแรก

การแข่งขันประเภทคู่ทั่วไป

Hand Record

13:00-16:30

ที่นั่งรอบแรก

การแข่งขันประเภทคู่หญิง

Hand Record

16 มกราคม 2022 8:00-9:15

ที่นั่งรอบแรก

การแข่งขันประเภททีมทั่วไป รอบที่ 1

Hand Record

9:30-10:45

การแข่งขันประเภททีมทั่วไป รอบที่ 2

Hand Record

11:00-12:15

การแข่งขันประเภททีมทั่วไป รอบที่ 3

Hand Record

13:15-14:30

การแข่งขันประเภททีมทั่วไป รอบที่ 4

Hand Record

14:45-16:00

การแข่งขันประเภททีมทั่วไป รอบที่ 5

Hand Record

8:00-9:00

ที่นั่งรอบแรก

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 1

Hand Record

9:15-10:15

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 2

Hand Record

10:30-11:30

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 3

Hand Record

12:30-13:30

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 4

Hand Record

13:45-14:45

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 5

Hand Record

15:00-16:00

การแข่งขันประเภททีมหญิง รอบที่ 6

Hand Record