ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
29 มกราคม 2022 8:30-12:00

คู่ผสม

13:00-16:30

คู่ทั่วไป

13:00-16:30

คู่หญิง

30 มกราคม 2022 8:30-9:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

13:00-14:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 4

14:15-15:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 5

15:30-16:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 6

8:30-9:30

ทีมหญิง รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมหญิง รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมหญิง รอบที่ 3

13:00-14:00

ทีมหญิง รอบที่ 4

14:15-15:15

ทีมหญิง รอบที่ 5

15:30-16:30

ทีมหญิง รอบที่ 6